autotrasporti eccezionali

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title
Wybrane publikacje Drukuj Email
Badera J.  2008. Opinie i postawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia [Opinions and attitudes of local community towards mining project – an example from Zawiercie (Poland)]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 24, 4/4, 23-40.
Cabała J. Bzowska G. 2008. Sulphates speleothem from Pomorzany Zn-Pb ore mine (Southern Poland). Kras i Speleologia  12 (XXI), 59-76.
Cabała J., Żogała B., Dubiel R. 2008. Geochemical and geophysical study of historical Zn-Pb ore processing waste dump areas (Southern Poland). Polish Journal Environmental Study. V. 17, 5, 693-700 .
Iwanek P., Jelonek I., Mirkowski Z. 2008: Wstępne badania popiołów z kotła fluidalnego w aspekcie ich zagospodarowania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Managment T. 24, z. 4/4, s. 91-104.
Pacholewska M., Cabała J. 2008. The influence of autochthonous sulfur bacteria on metals leaching from Zn-Pb flotation tailings.  Ecological Chemistry and Engineering A., v.15, No 1-2, 103-108.
Kędzior S. 2008. Potencjał zasobowy metanu pokładów węgla w Polsce w kontekście uwarunkowań geologicznych. Gospodarka surowcami mineralnymi, t.24, z.4/4, 155-173.
Kędzior S., Hadro J., Kwarciński J., Nagy S., Młynarczyk M., Rostkowski R., Zalewska E. 2007. Warunki naturalne występowania i metody eksploatacji metanu pokładów węgla w wybranych zagłębiach USA oraz możliwości rozwoju eksploatacji tego gazu w Polsce – sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego do USA. Przegląd Geologiczny, 7,  565-570.  http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2007_07_19.pdf
Cabała J., Teper L 2007: Metalliferous constituents of rhizosphere soils contaminated by Zn-Pb mining in southern Poland. Water, Air, & Soil Pollution. 178, 1-4:  351-362 (Springer Edit.).
Teper, L. 2007. Deep lithospheric structure and the Upper Silesian-Cracovian giant Zn-Pb ore deposits in Poland. Global Tectonics and Metallogeny 9, 59-65.
Pacholewska M., Cabała J., Cwalina B., Sozańska M.2007.  Środowiskowe uwarunkowania procesów (bio)ługowania metali z odpadów poflotacyjnych rud cynkowo-ołowiowych. Rudy i Metale Nieżelazne 6. R.  52:  337-342.
Misz M., Fabiańska M., Ćmiel S. 2007: Organic components in thermally altered coal waste: Preliminary petrographic and geochemical investigations.  International Journal of Coal Geology, 71, 4, (2007). 405-424.
Ćmiel S.R., Jura D., Misz M., 2006: Petrografia I jakość węgla oraz metan pokładu 404/4-405/1 przy uskokach w KWK „Pniówek” (GZW). W: Documenta Geonika, 6. Czesko-Polska konf. „Geologia Zagłębia Górnośląskiego”. 33-41.
Badera J., Kaňa R., 2006. Rejon Banskej Štiavnicy nadal dostarcza złota [The Banska Štiavnica Region still yields gold]. Przegląd Geologiczny 3, 209-214.
Cabala J. Idziak A.F. & Szymala A., 2006. Physicochemical and geophysical investigation of soils from former coal mining terrains in southern Poland. In: (Eds. M. Cardu et al.).  Mine Planning and Equipment Selection. Polit. Torino, Italy..543-548.
Teper, L. i A. Lisek (2006). Analysis of displacement geometry: A tool for identifying kinematic type of fault. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. M-29 (395), 119-130.
Cabała J., Sutkowska K.,  2006. Wpływ dawnej eksploatacji i przeróbki rud Zn-Pb na skład mineralny gleb industrialnych, rejon Olkusza i Jaworzna. Prace Nauk. Inst. Górn. Polit. Wroc. 117. Studia i Materiały  32: 13-22.
Kędzior S., Drobczyk W. 2006.  Characterization of Rock Temperature Changeability in the Halemba Coal Mine Deposit (the Upper Silesian Coal Basin). Publ. Intst. Geophys, Pol. Acad. Sc, M-29 (395): 195-202 Warszawa http://agp.igf.edu.pl/files/M-29/Kedzior-Drobczyk.pdf
Mirkowski Z., Tomaszewska R., Idziak A.F. 2006. Calculation of Block Divisibility Using Structural and Refraction Seismic Methods in Dębnik and Imielin Raw Material Deposits. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences M-29 (395). Warszawa, s. 223-230.
Jirásek J., Badera J., 2005. Rožná – ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach [Rožná – the last exploited uranium deposit in Czech Republic]. Przegląd Geologiczny 11, 1026-1029.
Malczewski, D., L. Teper, G. Lizurek i J. Dorda (2005). In situ gamma-ray spectroscopy in common rock raw materials mined in Krakow vicinity, Poland. In: Naturally occurring radioactive materials (NORM IV), IAEA-TECDOC-1472. International Atomic Energy Agency, Vienna, 368-376.
Badera J., Kozyra J., 2004: Zmienność fizyczno-mechanicznych parametrów jakości głównych typów kamienia bocznego [The variability of physic-mechanical parametres of quality of the main types of dimension stones]. Górnictwo Odkrywkowe 3-4, 31-35.
Cabala J, Teper E., Teper L., Małkowski E. & A. Rostański: 2004.  Mineral composition in rhizosphere of plants grown in the vicinity of a Zn-Pb ore flotation tailings pond.  Preliminary Study.  Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46. 65-74. Pdf : all file
Malczewski, D., L. Teper i J. Dorda (2004)..Assessment of natural and anthropogenic radioactivity levels in rocks and soils in the environs of Swieradow Zdroj in Sudetes, Poland, by in situ gamma-ray spectrometry. Journal of Environmental Radioactivity 73, 3, 233-245.
Cabala J., L. Teper & T. Rutkowski  2004. Rockmass deformations caused by Zinc and Lead ores mining in the Olkusz region (Southern Poland). Acta Geodyn. Geomater. Vol. 1, No. 1 Formerly Acta Montana Prague (133), 47-58.
Cabala J.M. , S.R. Cmiel & A.F. Idziak 2004. The management of former mining areas in the north-eastern part of the Upper Silesian Coal Basin (Poland). Mine Planning and Equipment Selection 2004. Balkema Publ. p. 749-754.
Cabala J., E. Teper & L. Teper 2004.  Mine-waste impact on soils in the Olkusz Zn-Pb ore district (Poland). Mine Planning and Equipment Selection 2004. Balkema Publ. p. 755-760.
Cabala J.M., Cmiel S.R., Idziak A.F. 2004. The environmental impact of mining activity limitation in the Upper Silesian Coal Basin (Poland). Geologica Belgica. , 7, 3-4, 225-230.
Badera J., Mirkowski Z., Kotas B.  2004. Problemy dokumentowania i zagospodarowania wapieni jurajskich w rejonie Zawiercia [The problems of documentation and  exploitation of the jurassic limestones in the Zawiercie vicinity]. Górnictwo Odkrywkowe nr 3-4, 36-40.
Ćmiel S.R., Fabiańska M. 2004. Geochemical and petrographic properties of some Spitsbergen coals and dispersed organic matter. International Journal of Coal Geology 57, 77-97.
Ćmiel S.R., Idziak A.F. 2003. Optical anisotropy of coal as an indicator of paleostress field in the fault zones of the Upper Silesian Coal Basin, Poland.  Proceedings 12th International Symposium on Planning & Equipment Selection Australasian Institute of Mining & Metallurgy, Kalgoorlie, 209-215.
Badera, J. i L. Teper (2002). Tectonic control of copper-molybdenum porphyry mineralization in the Myszkow deposit (South Poland), In: D. Koželj and R. Jelenković (eds.) Geology and Metallogeny of Copper and Gold Deposits in the Bor Metallogenic Zone, Qwerty, Bor, 115-122.
Ćmiel S.R. 2002. Selected parameters of coal quality in fault zones of the Upper Silesian Coal Basin (Poland). In: Proceedings of the IV European Coal Conference. Eds: Jureczka J., Podemski M. Polish Geological Institute Special Papers, 7,  51-62.
Ćmiel S.R., Idziak A.F. 2002. Characteristics of paleostress field in the Kłodnicki fault zone (Upper Silesian Coal Basin), based on optical anisotropy of coal. In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, M-24 (340), Ed: W.M. Zuberek, 205-213.
Kędzior S. 2002. The influence of tectonic factor on methane bearing capacity in chosen areas of the Upper Silesian Coal Basin. Polish Geological Institute Special Papers, 7, 143-147.
Ćmiel S.R., Idziak A.F.2001. Changes in Polish Hard Coal Industry Based on Example of Nadvislanska Coal Company. In: Proceedings of the 10th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection 2001. Eds: Singhal R. K., Singh B.P. Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd, 487-494.
Cabala J., 2001: Development of oxidation in Zn-Pb deposits in Olkusz area. In: Mineral Deposits at the Beginning of the 21st century. Balkema. Publ. p. 121-124. Pdf file
Badera J. 2001. Stockwork system in the Myszków porphyry ore deposit, In: Piestrzyński A. et al. (ed.): Mineral deposit at the beginning of the 21th century. Proceedings of the Joint 6th Biennial SGA-SEG Meet., A.A. Balkema Publishers, Lisse, Netherland, p. 363-366.
Cabala J., 2000: Prospects for Zn-Pb ore mining in Poland with regard to ore quality in discovered deposits. In: Mine Planing and Equipment Selection 2000. Balkema, 177-182.
Cabała J., 2000 Jakość oraz wtórne zmiany chemizmu rud Zn-Pb w olkuskim rejonie złożowym. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 6, z. 1,117-141.
Teper, L. (2000). Geometry of fold arrays in the Silesian-Cracovian Region of southern Poland, In: J.W. Cosgrove and M.S. Ameen (eds.) Forced Folds and Fractures. Geol. Soc. London. Spec. Publs. 169, 167-179.
Ćmiel S.R., Idziak A.F. 2000. Changes of selected parameters of coal quality in fault zones in the Upper Silesian Coal Basin, Poland. In: Proceedings of the 9th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection 2000. Eds: Panagniotou G.N., Michalakopoulos T.N.  A.A. Balkema /Rotterdam/ Brookfield/2000, 183-186.